Březen 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19
SO 11.33 – Odstranění nefunkčních objektů
-    odstranění zámečnických konstrukcí;
-    bourání železobetonových konstrukcí ČS a nádrží;
-    odstranění stávající komunikace;
-    odstranění veřejného osvětlení;
-    čerpání vody.
SO 11.25 – Retenční nádrž
-    čerpání vody;
-    výkopové práce – odkopávky, zemní hrázky kolem výkopové jámy.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE
SO 01 Stoka A
-    pokládka kameninových trub DN 700 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky.

SO 12 Stoka AH1, AH1-1,AI
-    pokládka kameninových trub DN 300 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ
SO 11.50.1  Úslavský sběrač – pažené úseky
-    odstranění křovin, kácení stromů, štěpkování a odvoz dřevin;
-    projednávání výkopového povolení a záborů pozemků.
SO 11.50.2  Úslavský sběrač – ražené úseky
-    odstranění křovin, kácení stromů, štěpkování a odvoz dřevin;
-    projednávání výkopového povolení a záborů pozemků.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE
-    projednávání dopravního značení a objízdných tras

Březen 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.