Červen 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž
-    čerpání vody, montáž výztuže základové desky, betonáž základové desky, montáž bednění a výztuže stěn, betonáž stěn.

SO 11.26 Úpravy na odlehčovací komoře OK 19
-    provedení štěrkového polštáře, podkladní beton.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE
SO 01 Stoka A
-    pokládka kameninových trub DN 300 včetně prefa betonové koncové šachty (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provedení uličních vpustí, horské vpusti;
-    dláždění ulice Dlážděná – žulové kostky.

SO 04 Stoka AD
-    pokládka kameninových trub DN 250 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.

SO 05 Stoka AE1
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.

SO 07 Stoka AF
-    pokládka kameninových trub DN 400, DN 300 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí, horské vpusti.

SO 08 Stoka AF2
-    pokládka kameninových trub DN 250 včetně prefa betonové šachty (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).

SO 09 Stoka AG, AG1
-    pokládka kameninových trub DN 500 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ
SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky
-    výkopové práce, pokládka KT DN 1000, zásyp a hutnění;
-    demolice nalezených betonových základových patek v trase kanalizace;
-    rozprostření ornice;
-    demontáž ocelového potrubí DN 350 včetně odvozu a likvidace.

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky
-    výkopové práce, vytýčení inženýrských sítí, příprava těžních šachet, pažení a výkop;
-    zahájení mikrotuneláže.

SO 11.54 ČS Rokycanská
-    čerpání vody, zemní práce.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE
-    příprava, schválení dopravního značení a objízdných tras na objektech SO 03, SO 05.

SO 03 Stoka C
-    pokládka kameninových trub DN 600, 500 včetně prefa betonových šachet na stoce C, Mlýnská ulice (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti;
-    provádění uličních vpustí.

SO 04 Stoka F
-    pokládka kameninových trub DN 500 a DN 600 na stoce F – Havlíčkovo náměstí včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);
-     provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti;
-    provádění uličních vpustí.

SO 05 Přeložka vodovodu
-       provádění přeložky vodovodního řadu PE DN 80 (podsyp a obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV
SO 6.51.1 Hygienizace kalu
-    vyzdívka výplňového zdiva.

Červen 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.