Červenec 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž
-    čerpání vody;
-    montáž výztuže stěn na 1 a 2 dilataci ( 1-5 záběr), montáž a demontáž bednění stěn na 1 a 2 dilataci;
-    betonáž stěn včetně osazení dilatačních pásů na 1 a 2 dilataci.

SO 11.26 Úpravy na odlehčovací komoře OK 19
-    montáž výztuže základové desky a stěn, montáž a demontáž bednění stěn;
-    betonáž základové desky a stěn, odbourání přelivné hrany – ZL3.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE
SO 01 Stoka A
-    povrchové úpravy, pokládka asfaltových vrstev ulice Litická.

SO 03 Stoka AC, AC1, AC2
-    pokládka kameninových trub DN 500 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).

SO 04 Stoka AD
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.

SO 09 Stoka AG, AG1
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky.

SO 08 Stoka AF2
-    pokládka kameninových trub DN 250 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí, horské vpusti.

SO 11 Stoka AH
-    pokládka kameninových trub DN 400 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí, horské vpusti.

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ
SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky
-    výkopové práce, pokládka KT DN 1000, zásyp a hutnění;
-    demolice nalezených betonových základových patek v trase kanalizace;
-    rozprostření ornice;
-    demontáž ocelového potrubí DN 350 včetně odvozu a likvidace.

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky
-    výkopové práce v těžních a koncových šachtách, pažení;
-    mikrotuneláž s uložením kanalizačních trub.

SO 11.60 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh
-    zarážení larsenové pažící stěny, výkopové práce, provizorní zatrubnění náhonu se zřízením manipulačního prostoru.

SO 11.54 ČS Rokycanská
-    likvidace pojistné události ze dne 21. 6. 2012;
-    zásyp a hutnění stavební jámy, vytahování štětovnic.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE
SO 03 Stoka C
-    pokládka kameninových trub DN 600, 500 včetně prefa betonových šachet na stoce C, Mlýnská ulice, Hlávkova ulice (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti;
-    provádění uličních vpustí.

SO 05 Přeložka vodovodu
-    provádění přeložky vodovodního řadu litina DN 150, Hlávkova ulice (podsyp a obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);
-    provádění vodovodních přípojek ulice Havlíčkovo náměstí.

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV
SO 6.51.1 Hygienizace kalu
-    montáž opláštění ocelové konstrukce, montáž střešní konstrukce;
-    pokládka zpevněných ploch.

SO 6.51.3 – Sanace nádrže uskladnění kalu
-    vyčištění nádrže uskladnění kalu, omytí nádrže;
-    provedení odtrhových zkoušek.

Červenec 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.