Duben 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž
-    čerpání vody, výkopové práce – odkopávky, zemní hrázky kolem výkopové jámy, záporové pažení, bourání železobetonového kanálu, provedení 3 ks čerpacích studní.

SO 11.31 Rozvodna
-    výkopové práce, provedení základů včetně základové desky, vyzdění obvodového zdiva.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE
SO 01 Stoka A
-    pokládka kameninových trub DN 500 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.

SO 02 Stoka AA
-    pokládka kameninových trub DN 250 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky.

SO 04 Stoka AD
-    pokládka kameninových trub DN 300 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky.

SO 09 Stoka AG, AG1
-    pokládka kameninových trub DN 500 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace).

SO 12 Stoka AH1, AH1-1,AI
-    pokládka kameninových trub DN 250 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety komunikace);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ
SO 11.50.2  Úslavský sběrač – ražené úseky
-    odstranění pařezů, příprava pro výkopové práce, sejmutí a deponie ornice, vytýčení inženýrských sítí Š44-Š49.

SO 11.63 Obslužná komunikace
-    odstranění pařezů, příprava pro výkopové práce, sejmutí a deponie ornice, odkop na úroveň zemní pláně, hutnění zemní pláně.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE
SO 04 Stoka F
-    pokládka kameninových trub DN 600 včetně prefa betonových šachet na stoce F, Havlíčkovo náměstí (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti;
-    provádění uličních vpustí.

SO 05 Přeložka vodovodu
-    provádění přeložky vodovodního řadu PE DN 80 (podsyp a obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV
SO 6.51.1 Hygienizace kalu
-    základové konstrukce včetně zemních prací, demolic a likvidace sutě.

Duben 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.