Listopad 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž
-    čerpání vody;
-    montáž výztuže horní železobetonové desky;
-    montáž a demontáž horní železobetonové desky;
-    betonáž horní železobetonové desky;
-    montáž dilatací – polystyrén, periferní pásy atd.;
-    montáž bobtnajících pásů;
-    demontáž věžového jeřábu, odvoz bednění.

SO 11.26 Úpravy na odlehčovací komoře OK 19
-    osazení montážní vložky DN 1400 včetně obetonování.

SO 11.30 Přívodná stoka do RN
-    montáž litinového potrubí DN 1400, výkopy, zhutněné zásypy včetně propojení z RN do OK19.

SO 11.31 Rozvodna
-    malířské práce interiérů.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE
Dokončovací práce, povrchové úpravy,  příprava předávacích protokolů stavby.

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ

SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky
-    příprava pro osazení šachet;
-    výkopové práce, pokládka KT DN 800, zásyp a hutnění;
-    demolice nalezených betonových základových patek v trase kanalizace.

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky
-    výkopové práce v těžních a koncových šachtách, pažení;
-    mikrotuneláž s uložením kanalizačních trub DN 1000;
-    zhotovení revizních šachet, zásyp se zhutněním.
SO 11.60 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh
-    montáž bednění a armatury, betonáž stěn 2 záběr;
-    zásyp se zhutněním do výšky základové spáry pod opěrnou zeď;
-    podkladní beton pro opěrnou zeď, armatura základu opěrné zdi.

SO 11.54 ČS Rokycanská
-    výztuž stěn suterénu, betonáž stěn suterénu;
-    demontáž rozpěrných rámů;
-    demontáž larsenové stěny;
-    armování stropní a základové desky;
-    betonáž stropní a základové desky.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE
Kompletace stavby, příprava předávacích protokolů.

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV
SO 6.51.2 Odstranění dusíku
-    vyklízení ANII;
-    montáž rozšíření obslužné lávky;
-    otryskání a nátěr ocelové konstrukce lávky.

SO 6.51.3 Rekonstrukce nádrže na uskladnění kalu
-    zpevněné plochy.

SO 6.51.4 Stavební elektroinstalace
-    výměna hlavního jističe v trafostanici;
-    dovystrojení rozvaděčů v trafostanici.

PS 6.51.11 Hygienizace kalu
-    montáž přístřešku pro klimajednotku;
-    montáž klimajednotky;
-    izolace vzduchotechnického potrubí.

PS 6.51.12 Odstranění dusíku – technologická část
-    demontáž aeračního systému AN II;
-    výměna dluží na dělící stěně za kompozitové.

PS 6.51.13 Rekonstrukce nádrže na uskladnění kalu – technologická část
-    montáž aeračních elementů.

PS 6.51.15 ASŘTP
-    montáž technologických zařízení.

PS 6.51.16     Elektroinstalace
-    zprovoznění a propojení technických celků.

Listopad 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.