Prosinec 2011 - Leden 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19
•    PROSINEC 2011
SO 11.33 – Odstranění nefunkčních objektů
- odstranění zámečnických konstrukcí, bourání ŽB konstrukcí ČS a nádrže, čerpání vody
•    Období 01. 01. – 03. 02. 2012
SO 11.33 – Odstranění nefunkčních objektů
- odstranění zámečnických konstrukcí, bourání ŽB konstrukcí ČS a nádrže, čerpání vody

•    PROSINEC 2011
PS 11.25    Retenční nádrž – strojně-technologická část
- demontáž strojně-technologické části (usazovací nádrž, dosazovací nádrž, zahušťovací nádrž, čerpací stanice)
•    Období 01. 01. – 03. 02. 2012
PS 11.25    Retenční nádrž – strojně-technologická část
- demontáž strojně-technologické části (usazovací nádrž, dosazovací nádrž, zahušťovací nádrž, čerpací stanice)

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ
•    PROSINEC 2011
SO 11.55  ČS Rokycanská - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy
- sejmutí ornice, vytrhání obrub, odkop pro komunikaci
•    Období 01. 01. – 03. 02. 2012
SO 11.55  ČS Rokycanská - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy
- provedení zemních prací a odkopávek.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
•    PROSINEC 2011
SO 12.03 Stoka S3
- zahájeny práce na realizaci stoky S3, vytýčení podzemních sítí, geodetické vytýčení trasy stoky
•    Období 01. 01. – 03. 02. 2012
SO 12.03 Stoka S3
- řezání asfaltu, výkopové práce, pažení, čerpání vody, pokládka kameninového potrubí DN250, vystrojení 3ks revizních šachet, montáž odboček pro domovní přípojky, propojení domovních přípojek, obsyp potrubí + hutněný zásyp, provedení aktivní zóny, zkouška těsnosti

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KANALIZACE
•    PROSINEC 2011
SO 01  Tlakové řady A, A1, A2
- pokládka potrubí výtlačného řadu A1 od ČŠ2, osazení ČŠ4, pokládka řadu A2 od ČŠ3, osazení ČŠ1.
•    Období 01. 01. – 03. 02. 2012
SO 01  Tlakové řady A, A1, A2
SO 02 Tlakové odbočky pro domovní přípojky
- pokládka řadu A, osazení armaturní šachty AŠ, napojení do stávající šachty, pokládka pěti kusů přípojek pro domovní čerpací stanice.


Prosinec 2011 - Leden 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.