Říjen 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž
-    čerpání vody, montáž výztuže stěn na 3 dilataci (10 záběr), montáž a demontáž bednění stěn na 3 dilataci (10 záběr);
-    betonáž stěn včetně osazení dilatačních pásů na 3 dilataci (10 záběr), betonáž těžkých výplňových betonů na 3 dilataci;
-    betonáž včetně bednění a výztuže přívodního vstupu;
-    betonáž stropů včetně zhotovení bednění a výztuže;
-    pokládka sítí na horní betonovou desku dna.

SO 11.26 Úpravy na odlehčovací komoře OK 19
-    provedení hydroizolace.

SO 11.30 Přívodná stoka do RN
-    osazení a betonáž montážní vložky DN 1400;
-    montáž litinového potrubí DN 1400 včetně výkopu a zhutněných zásypů v délce 98 bm.

SO 11.31 Rozvodna
-    oplechování střechy včetně atik a svodu;
-    pomocné lešení, osazení zámečnických výrobků – mříže a vchodových dveří.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE

SO 04 Stoka AD
-    pokládka hlavního kanalizačního řadu KT DN 250 – úsek ŠDA8 – ŠAD9;
-    osazení prefa šachty ŠAD9;
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky.

SO 11 Stoka AH
-    definitivní povrchová asfaltová úprava.

Dokončovací práce, osazení poklopů, povrchové úpravy, příprava předávacích protokolů stavby.


B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ

SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky
-    výkopové práce, pokládka KT DN 1 000, zásyp a hutnění;
-    demolice nalezených betonových základových patek v trase kanalizace;
-    rozprostření ornice;
-    demontáž ocelového potrubí DN 350 včetně odvozu a likvidace.

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky
-    výkopové práce v těžních a koncových šachtách, pažení;
-    mikrotuneláž s uložením kanalizačních trub DN 1000;
-    zhotovení revizních šachet, zásyp se zhutněním.

SO 11.60 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh
-    montáž bednění a armatury, betonáž stěn 1 záběr.

SO 11.54 ČS Rokycanská
-    zemní práce – vytěžení stavební jámy;
-    montáž rozpěrných rámů;
-    štěrkový polštář, podkladní beton;
-    armování a betonáž základové desky.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE
Stavba pozastavena správcem stavby.


B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE

SO 03 Stoka C
Kompletace stavby, dokončovací práce a přípravné práce pro asfaltování komunikace, pokládka živičných povrchů.

SO 04 Stoka F
Dokončovací práce, odstranění zjištěných vad a nedodělků.
SO 05 Přeložka vodovodu
Dokončovací práce, odstranění zjištěných vad a nedodělků.

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV

SO 6.51.2 Odstranění dusíku
-    montáž zesílení ocelové lávky;
-    montáž nových ocelobetonových podpěr;
-    obetonování stávajících podpěr;
-    demontáž stávající kozové podpěry.

SO 6.51.3 Rekonstrukce nádrže na uskladnění kalu
-    montáž ocelové lávky.

PS 6.51.12 Odstranění dusíku – technologická část
-    montáž nového aeračního systému AN I;
-    montáž čerpadel AN I;
-    montáž kompozitních dluží AN I.

PS 6.51.13 Rekonstrukce nádrže na uskladnění kalu – technologická část
-    montáž rozvodů aerace;
-    montáž aeračních elementů.

PS 6.51.15 ASŘTP
-    rekonstrukce řídícího systému DT5;
-    rekonstrukce nadřazeného řídícího a monitorovacího systému.

PS 6.51.16 Elektroinstalace
-        rekonstrukce rozvaděče RM2;
-        kabeláž.

Říjen 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.