Srpen 2012

B.1 – PLZEŇ – RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

SO 11.25 Retenční nádrž
-    čerpání vody;
-    montáž výztuže stěn na 1 a 2 dilataci (6 – 9 záběr);
-    montáž a demontáž bednění stěn na 1 a 2 dilataci (6 – 9 záběr);
-    betonáž stěn včetně osazení dilatačních pásů na 1 a 2 dilataci (6 – 9 záběr);
-    betonáž těžkých výplňových betonů na jedné polovině 1 a 2 dilatace.

SO 11.26 Úpravy na odlehčovací komoře OK 19
-    provedení hydroizolace na stěnách;
-    zhutnění zásypu stěn.

B.2 KANALIZACE – RADOBYČICE

SO 09 Stoka AG, AG1
-    pokládka kameninových trub DN 250 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.

SO 11 Stoka AH
-    pokládka kameninových trub DN 400 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí, horské vpusti.

SO 03 Stoka AC, AC1, AC2
-    pokládka kameninových trub DN 500, 250 včetně prefa betonových šachet (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, provedení aktivní zóny včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety).
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky;
-    provádění uličních vpustí.
-    přeložka vodovodu.

B.3 ÚSLAVSKÝ KANALIZAČNÍ SBĚRAČ

SO 11.50.1 Úslavský sběrač – pažené úseky
-    výkopové práce, pokládka KT DN 1000, zásyp a hutnění;
-    demolice nalezených betonových základových patek v trase kanalizace;
-    demontáž ocelového potrubí DN 350 včetně odvozu a likvidace.

SO 11.50.2 Úslavský sběrač – ražené úseky
-    výkopové práce v těžních a koncových šachtách, pažení;
-    mikrotuneláž s uložením kanalizačních trub.

SO 11.60 Retenční nádrž Božkov – pravý břeh
-    výkopové práce na úroveň základové spáry, pokládka podkladního betonu.

SO 11.54 ČS Rokycanská
-    předvrtání a beranění nové larsenové stěny, zemní práce.

B.4 ZRUČ-SENEC – KANALIZACE

Stavba pozastavena správcem stavby.

B.5 PŘEŠTICE – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA  KANALIZACE

SO 03 Stoka C
-    pokládka kameninových trub DN  400 včetně prefa betonových šachet na stoce C, Hlávkova ulice, Mlýnská ulice (betonové lože, obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);
-    provádění kanalizačních prodloužených odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti;
-    provádění uličních vpustí.
-    provádění asfaltových povrchů komunikací ulice Mlýnská, Hlávkova.
SO 04 Stoka F
-    provádění asfaltových povrchů komunikace, dokončovací práce.

SO 05 Přeložka vodovodu
-       provádění přeložky vodovodního řadu litina DN 150 (podsyp a obsyp roury, zásyp vhodným materiálem, včetně hutnících zkoušek, dosypání do úrovně nivelety);
-    provádění vodovodních přípojek Hlávkova ulice.

B.6 PŘEŠTICE – INTENZIFIKACE ČOV

PS 6.51.11 Hygienizace kalu – technologická část
-    montáž vápenného sila;
-    montáž šnekového dopravníku;
-    montáž pračky vzduchu;
-    provedení stavení elektroinstalace.

SO 6.51.2 Odstranění dusíku
-    vyčištění aktivační nádrže AN I;
-    montáž rozšíření obslužné lávky AN I.

PS 6.51.12 Odstranění dusíku – technologická část
-    demontáž aeračního systému AN I;
-    montáž nového aeračního systému AN I;
-    montáž čerpadel AN I;
-    montáž kompozitních dluží AN I.

SO 6.51.3 Rekonstrukce nádrže na uskladnění kalu
-    vyspravení povrchu nádrže;
-    vybourání a opětovné provedení odtokové jímky;
-    provedení hydroizolační fólie  oboustranná geotextilie.

Srpen 2012

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.