B.1 - RN Plzeň

V souladu se závěry zpracovaného Generelu kanalizace města Plzně je proto v areálu ČOV I. uvažováno s vybudováním nové retenční nádrže o objemu 10 000 m3, kde bude akumulována část přiváděných odpadních vod, které není schopna

  • přečerpat centrální čerpací stanice na čistírnu odpadních vod
  • provést kanalizační shybku horního pásma kanalizační sítě do centrální čerpací stanice

Do Berounky budou odlehčovány až přiváděné odpadní vody, které překročí po naplnění navrhované retenční nádrže hodnotu Q = 2 500 l/s. Při teoretické době plnění, během níž bude celá retenční nádrž naplněna, lze konstatovat, že do Berounky budou odlehčovány značně naředěné odpadní vody zbavené znečištění z tzv. prvních splachů kanalizační sítě.

Zachycené odpadní vody, včetně znečištění, budou následně přečerpány zpět do kmenového sběrače a následně přivedeny na čistírnu odpadních vod. Zde projdou celou mechanicko-biologickou linkou čistírny.

Umístění navrhované retenční nádrže do areálu čistírny Plzeň I vyplynulo z výpočtů Generelu kanalizace.

Poloha navrhované retenční nádrže a jejích souvisejících objektů uvnitř areálu čistírny vyplývá z umístění provozovaných kanalizační sběračů A a B, polohy odlehčovací komory OK 19, kanalizační shybky a navazujících shybových komor.

B.1 - PLZEŇ - RETENČNÍ NÁDRŽ NA COV I, ÚPRAVA ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 19

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.