B.3 - Úslavský kanalizační sběrač

Stavba se zabývá výstavbou nového kanalizačního sběrače, který bude odvádět odpadní vody z části Plzeň – Božkov a Lobzy. V současné době je nakládání s odpadními vodami řešeno samostatně pro každou nemovitost a to jímkami na vyvážení nebo domovními ČOV, v některých částech je vybudována nekapacitní kanalizace.

Plzeň je odkanalizována veřejnou jednotnou kanalizací na čistírnu odpadních vod. Část Plzeň - Lobzy je v současnosti částečně odkanalizována. Část Plzeň - Božkov je částečně odkanalizována. Účelem výstavby kanalizačního sběrače je odkanalizování celého území zástavby městské části Plzeň - Lobzy a Božkov tak, aby byl zajištěno odvedení všech odpadních vod ze stávající zástavby do městské kanalizace a na městskou ČOV.

Výstavbou sběrače se řeší základní požadavek na odkanalizování těch částí Plzeň, kde ještě není veřejná kanalizace.

B.3 Úslavský kanalizační sběrač

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.