B.4 - Zruč - Senec

V současnosti jsou odpadní vody z části obce Zruč – Senec, ve které je vybudovaná kanalizace přečerpávány do plzeňského kanalizačního systému a následně čištěny na městské ČOV v Plzni. Jižní část obsahující „Starý“ Senec nemá kanalizační systém vybudovaný. Odpadní vody splaškové jsou shromažďovány v žumpách nebo septicích. Dešťové vody jsou odváděny podpovrchovou mělkou dešťovou kanalizací do toku.

Stavba se zabývá výstavbou nové splaškové kanalizace v obci Zruč-Senec . Dešťové vody budou nadále odváděny stávající mělkou dešťovou kanalizací.

B.4 Zruč - Senec

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.