B.5 - Přeštice - kanalizace

Stavba se zabývá výstavbou nové jednotné kanalizace v části Přeštice. V současné době je nakládání s odpadními vodami řešeno samostatně pro každou nemovitost a to jímkami na vyvážení nebo domovními ČOV.

Přeštice jsou odkanalizovány jednotnou kanalizací na čistírnu odpadních vod. V rámci tohoto projektu je v aglomeraci Přeštice navržena rekonstrukce kanalizačních řadů v ulici Hlávkova, Mlýnská a Veleslavínova. Jedná se o stoky, které jsou ve špatném technickém stavu. Další součástí stavby je výstavba tlakové kanalizace v lokalitě za hřbitovem, kde doposud není vybudována kanalizace.

Účelem výstavby kanalizace v Přešticích je odkanalizování celého území zástavby městské části Přeštice tak, aby byl zajištěno odvedení všech odpadních vod ze stávající zástavby do městské kanalizace a na městskou ČOV.

B.5 Přeštice - kanalizace

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.