B.2 - Radobyčice

Účelem výstavby kanalizace v městské části Plzeň 3 - Radobyčice je odkanalizování celého území zástavby této městské části tak, aby byl zajištěno odvedení všech odpadních vod ze stávající zástavby do městské kanalizace pomocí Úhlavského sběrače na městskou ČOV.

Výstavbou kanalizace v rozsahu SO 01 až SO 12 se řeší základní požadavek na odkanalizování těch částí Plzně 3 - Radobyčic, kde ještě není vybudována veřejná kanalizace.

Trasa kanalizace je vedena ve veřejných komunikací v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi včetně dešťové kanalizace.

Umístění jednotlivých stavebních objektů bylo navrženo na základě morfologických a prostorových poměrů území, projektu pro stavební povolení Kanalizace Radobyčice-obec. Generel odvodnění města Plzně převzal řešení projektu pro stavební povolení.

Nové stoky jsou navrženy v místech, kde v současné době odkanalizování chybí.

Staveniště má zvlněný, skloněný až mírně skloněný charakter,

Stavba je navržena do stávající zástavby Radobyčic.

Nově navržené stoky jsou řešeny jako jednotná kanalizace napojení na Úhlavský kanalizační sběrač. Stoky jsou navrženy pro odvedení splaškových i dešťových vod z přilehlých nemovitostí. Pouze v ulici Pod Skálou je navržena splašková stoka.Do projektu jsou dále zařazeny odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti.

ZAJÍMAVOSTI:

  • Celková délka navržené kanalizace 3 255m.
  • Hlavní kanalizační řady délka 2 315m.
  • Odbočky pro domovní přípojky délka 940m.
  • Odbočky pro domovní přípojky počet 201ks.
B.2 Radobyčice

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.