B.3 - Úslavský kanalizační sběrač

Účelem výstavby kanalizačního sběrače je odkanalizování celého území zástavby městské části Lobzy, Božkov tak, aby byl zajištěno odvedení všech odpadních vod ze stávající zástavby do městské kanalizace a na městskou ČOV.

Výstavbou kanalizace se řeší základní požadavek na odkanalizování těch částí Lobez, Božkova, kde ještě není vybudována veřejná kanalizace nebojsou odpadní vody přečerpávány.

Trasa kanalizace je vedena ve veřejných komunikací v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi v souběhu s řekou Úslavou.

Umístění jednotlivých stavebních objektů bylo navrženo na základě morfologických a prostorových poměrů území, projektu pro stavební povolení Úslavský kanalizační sběrač. Generel odvodnění města Plzně převzal řešení projektu pro stavební povolení.

Trasa sběrače je navržena v souběhu s řekou Úslavou

Staveniště má Skloněný až mírně Skloněný charakter.

Stavba je navržena do stávající zástavby Letné, Lobez a Božkova.

ZAJÍMAVOSTI:

  • Celková délka navržené kanalizace 3 654m.
  • Pažené úseky (SO 11.50.1) délka 1 294m.
  • Ražené úseky (SO 11.50.2) délka 1 965m.
  • Nejhlubší místo výkopu 7,89m.
  • SO 11.54 ČS Rokycanská založení objektu v hloubce 10,5m, hladina spodní vody 4,5m.
  • Překonání koryta řeky Úslavy 4x.
B.3 Úslavský kanalizační sběrač

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.