B.4 - Zruč - Senec

Účelem výstavby kanalizace v Zruči-Senec je odkanalizování celého území zástavby této obce tak, aby byl zajištěno odvedení všech odpadních vod ze stávající zástavby na ČOV Plzeň. Stavba se zabývá výstavbou nové splaškové kanalizace v jižní části „Starého“ Sence. Dešťové vody budou nadále odváděny stávající mělkou dešťovou kanalizací.

Výstavbou kanalizace v rozsahu SO 12.01 až SO 12.04 se řeší základní požadavek na odvedení splaškových vod z části Zruče-Senec, kde ještě není veřejná kanalizace.

Trasa kanalizace je vedena ve veřejných komunikací. Potrubí je vedeno většinou ve stávajících ulicích, kde jsou již vedeny inženýrské sítě. Ulice Strmá od návsi směrem k ulici Pod Vysokou je značně úzká a nacházejí se zde další inženýrské sítě.

Umístění jednotlivých stavebních objektů bylo navrženo na základě morfologických a prostorových poměrů území, projektu pro stavební povolení Zruč-Senec-kanalizace.

Nové stoky jsou navrženy v místech, kde v současné době odkanalizování chybí.

Lokalita je rozdělena údolím s potokem (zatrubněným) na severní a jižní část Senecké ulice.

Stavba je navržena do stávající zástavby Sence.

Nově navržené stoky jsou řešeny jako splašková kanalizace napojená na stávající kanalizaci. Stoky jsou navrženy pro odvedení splaškových vod z přilehlých nemovitostí. Do projektu jsou dále zařazeny odbočky pro domovní přípojky

ZAJÍMAVOSTI:

  • Celková délka navržené kanalizace 1 297m.
  • Hlavní kanalizační řady délka 1 079m.
  • Odbočky pro domovní přípojky délka 218m.
  • Odbočky pro domovní přípojky počet 72ks.
B.4 Zruč - Senec

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.