B.5 - Přeštice - Kanalizace

Přeštice jsou odkanalizovány jednotnou kanalizací na čistírnu odpadních vod. V rámci tohoto projektu je v aglomeraci Přeštice navržena rekonstrukce kanalizačních řadů v ulici Hlávkova, Mlýnská a Veleslavínova. Jedná se o stoky, které jsou ve špatném technickém stavu. Další součástí stavby je výstavba tlakové kanalizace v lokalitě za hřbitovem, kde doposud není vybudována kanalizace.

Účelem výstavby kanalizace v Přešticích je odkanalizování celého území zástavby městské části Přeštice tak, aby byl zajištěno odvedení všech odpadních vod ze stávající zástavby do městské kanalizace a na městskou ČOV. Stavba se zabývá rekonstrukcí stoky C (ulice Hlávkova, Mlýnská) a stoky F (ul. Veleslavínova), které jsou ve špatném technickém stavu a výstavbou nové tlakové kanalizace v lokalitě za hřbitovem, která řeší základní požadavek na odvádění splaškových vod na ČOV.

Trasa kanalizace je vedena ve veřejných komunikací. Potrubí je vedeno většinou ve stávajících ulicích, kde jsou již vedeny inženýrské sítě.

Umístění jednotlivých stavebních objektů bylo navrženo na základě morfologických a prostorových poměrů území, projektu pro stavební povolení Přeštice – rekonstrukce a dostavba kanalizace.

Stavba je navržena do stávající zástavby Přeštic.

Nově navržené tlakové stoky jsou řešeny jako splašková kanalizace napojená na stávající kanalizaci. Rekonstruované stoky jsou navrženy pro odvedení splaškových i dešťových vod z přilehlých nemovitostí. Do projektu jsou dále zařazeny odbočky pro domovní přípojky

ZAJÍMAVOSTI:

  • Celková délka navržené kanalizace 1 814m.
  • Hlavní kanalizační řady délka 857m.
  • Tlaková kanalizace 298m
  • Odbočky pro domovní přípojky délka 659m.
  • Odbočky pro domovní přípojky počet 76ks.
B.5 Přeštice - Kanalizace

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 460 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 r/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.